قوانین اقامت ترکیه در سال 2020

اقامت تحصيلی در سال 2020


دانشجویان متقاضی تحصيل در ترکيه علاوه بر اخذ ویزای تحصيلی خود، بایستی نسبت به اخذ “اقامت تحصيلی ترکيه” نيز اقدام نمایند.
برای اخذ اقامت تحصيلی ترکيه، شما می توانيد پس از اخذ ویزای تحصيلی و در عرض 1ماه پس از ورود به خاک ترکيه اقدام نمائيد.
مطابق قوانين مھاجرتی ترکيه، به دانشجویانی که از دانشگاھھای ترکيه قبول شده اند، ویزای اقامت تحصيلی ترکيه با اعتبار 1ساله
اعطا می شود. در واقع، اقامت تحصيلی ترکيه از نوع اقامت کوتاه مدت محسوب می شود.در سالھای اخير، گرایش به تحصيل در ترکيه در
بين دانشجویان ایرانی روند صعودی به خود گرفته است. دليل این امر را ھم می توان در کيفيت بالای آموزش، ھزینه ھای تحصيلی ارزان
و معقول، مدارک معتبر دانشگاھی ترکيه، گزینه کار ضمن تحصيل، قرابت فرھنگی و نزدیکی مسافت به ترکيه و … جستجو نمود. ھم اکنون
در ترکيه ، بيش از 166دانشگاه دولتی و خصوصی وجود دارد که مشغول ارائه خدمات آموزشی می باشند.
بر طبق آمارھای جدید، در حال حاضر حدود 65000دانشجوی خارجی نيز مشغول به تحصيل در ترکيه وجود دارد. این امر نشانگر اھميت
بالای تحصيل در ترکيه می باشد. اگر شما نيز مایل به تحصيل در ترکيه و کسب اطلاعات تخصصی در این زمينه می باشيد، کارشناسان
حرفه ای موسسه حقوقی سفيران سروش سعادت آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما می باشند.
تحصيل در ترکيه
ترکيه به دليل قرار گيری در چھار راه بين اروپا و آسيا، از ھمان زمان ھای قدیم تا به امروز نقش مھمی در روابط بين المللی ایفاء کرده
است. با مسافرت به ترکيه و بازدید از این کشور، شما نيز اذعان خواھيد کرد که کشور ترکيه ھمانند موزه بازی می باشد که مملو از سایت
ھا و یادمان ھای تاریخی است. ھم اکنون، ترکيه با توجه به بحث ھا پيرامون الحاق به ،EUبازیگر کليدی در حل مسائل مختلف جھانی
نيز محسوب ميشود.در سالھای اخير، ترکيه از نظر اقتصادی و فرھنگی متحول شده و به مرکز جذب مھاجران خارجی بدل شده است. از
عواملی که باعث جذابيت ترکيه به عنوان مقصد مھاجرتی شماره یک شده است، می توان به اقتصاد شکوفای ترکيه اشاره نمود که تنھا پس
از کشور چين دومين اقتصاد دنيا با سریعترین ضرب آھنگ رشدی محسوب ميشود.
ھمگام با این رشد اقتصادی، سيستم آموزشی ترکيه نيز در سالھای اخير به رشد و توسعه مطلوبی دست یافته است و ترکيه با ارائه
آموزش ھای برتر دانشگاھی به مقصد تحصيلی دانشجویان خارجی تيدیل گشته است. شما برای مھاجرت به ترکيه از طریق تحصيل دلایل
متعددی از جمله کيفيت بالا و مدرک معتبر، ھزینه ھای مقرون به صرفه، تدریس دروس به زبان انگليسی و … در اختيار خواھيد داشت.
مراحل پذیرش تحصيلی در ترکيه
اولين مرحله از اخذ پذیرش تحصيلی در ترکيه، اعتبار سنجی دانشگاھھای ترکيه قبل از ارائه درخواست می باشد. اعتبارسنجی دانشگاھی
در واقع استعلام اعتبار دانشگاه ترکيه ای از طریق شورای آموزش عالی ترکيه ) (YӧKمی باشد. ھدف از این کار، جلوگيری از اتلاف
ھزینه و وقت متقاضی می باشد.
دومين مرحله پذیرش ترکيه، شرکت در آزمون پذیرش دانشجویان خارجی ) (YӧSمی باشد که بر طبق قانون، کليه دانشجویان دارنده مدرک
دیپلم دبيرستان و ھنرستان می توانند شانس پذیرش خود را در این آزمون امتحان نمایند. در ترکيه، سازمان گزینش دانشجو ӧsymمتولی
برگزاری آزمون مذکور می باشد. آزمون YӧSھمه ساله در ماه آوریل برگزار ميشود.
سومين مرحله از این فرآیند، تکميل فرم درخواست و آماده سازی مدرکھای ھویتی، پاسپورت معتبر، مدرک قبولی در آزمون ، YӧSمدرک
دیپلم و ریزنمرات و نيز مدرک زبان انگليسی یا ترکی ) (TӧMERمی باشد. پس از این مرحله، نوبت مرحله چھارم یا اخذ ویزای تحصيلی
می باشد. شما در این مرحله با تھيه مدارک زیر، نسبت به درخواست ویزا تحصيلی ترکيه اقدام می نمائيد:
• پاسپورت با اعتبار بيش از 90روز؛
• فرم درخواست ویزا؛
• 2قطعه عکس پاسپورتی؛
• نامه پذیرش؛

• بيمه سلامت؛
• بليط برگشت؛
• مدرک اثبات تمکن مالی؛
• رسيد پرداخت ھزینه اداری؛
• گواھی عدم سوءسابقه؛
• گواھی معاینه پزشکی.
ویزای اقامت ترکيه
مطابق قوانين کشور ترکيه، مھاجران خارجی که قصد اقامت بيش از 90روز در ترکيه را دارند و یا افرادی که متقاضی تمدید ویزای اقامت
خود یا اخذ معافيت ویزایی می باشند، بایستی ویزای اقامت ترکيه را اخذ نمایند. اقامت ترکيه تا آنجایی اھميت دارد که اصولا کليه
فعاليتھای شما درترکيه )تحصيل، کسب و کار، تجارت، درمان، گردشگری و …(، بواسطه اخذ ویزای اقامت ترکيه وجه قانونی به خود می
گيرد. متولی صدور روادید اقامت ترکيه، اداره مھاجرت Gӧc idaresiمی باشد.
بر طبق قوانين مھاجرتی ترکيه ،2019ویزای اقامتی ترکيه به دودسته اقامت کوتاه مدت و اقامت بلند مدت دسته بندی ميشود. اقامت
کوتاه مدت ترکيه ویژه متقاضيانی می باشد که قصد گردشگری، کار، بيزینس، تحصيل و … دارند. مدت اعتبار این نوع روادید اقامتی از 1تا
2سال متغيير می باشد. در حاليکه، اقامت بلند مدت ترکيه مخصوص مھاجران خارجی می باشد که در ترکيه اقامت پيوسته چندساله ای
داشته اند.
بر این اساس، انواع ویزای اقامت ترکيه به شرح زیر می باشد:
• روادید اقامت توریستی،
• روادید اقامت تحصيلی،
• روادید اقامت خاتوادگی،
• روادید اقامت تجاری،
• روادید اقامت کاری در ترکيه
• روادید اقامت ترکيه از طریق خرید ملک.
ویزای اقامت تحصيلی ترکيه
مرحله پنجم از پذیرش تحصيلی ترکيه که در طی 1ماه پس از ورود شما به ترکيه شروع می شود، اخذ اقامت تحصيلی ترکيه می باشد. بنابر
قوانين مھاجرتی ترکيه، دانشجویانی که قصد تحصيل و زندگی در این کشور را برای مدت بيش از 90روز دارند ملزم به درخواست ویزای
اقامت تحصيلی می باشند. در حقيقيت، شما برای تحصيل در ترکيه، علاوه بر اخذ ویزای تحصيلی خودتان ھمچنين، نيازمند دریافت
اقامت تحصيلی ترکيه نيز می باشيد.

متقاضيان بایستی نسبت به اخذ اقامت تحصيلی ترکيه در طی 1ماه پس از ورود به کشور ترکيه اقدام نمایند. مدارکی که شما جھت صدور
اقامت تحصيلی بایستی به اداره مھاجرت ترکيه Gӧc idaresiتحویل دھيد به این شرح می باشد:
• فرم درخواست ویزای اقامت تحصيلی ترکيه،
• پاسپورت معتبر بين المللی به ھمراه ویزای تحصيلی ترکيه،
• 4قطعه عکس پاسپورتی،
• نامه پذیرش دانشگاھی صادره از موسسه آموزش عالی ترکيه: نامه مذکور می بایستی توسط دانشگاه مربوطه صادر و بر روی آن
تاریخ ھای شروع و پایان تحصيل متقاضی قيد شود،
• بيمه سلامت معتبر.
امتيازات ویزای اقامت تحصيلی ترکيه
دانشجویانی که برای اولين بار اقدام به درخواست ویزای اقامت تحصيلی ترکيه می نمایند، بایستی از قبل ویزای تحصيلی خود را از
کنسولگری ترکيه نيز اخذ کرده باشند. این دانشجویان پس از ورودشان بایستی در طی 1ماه از تحصيل شان در ترکيه، برای اخذ اقامت
تحصيلی ترکيه اقدام نمایند. از امتيازات این نوع اقامت می توان به بھره مندی از خدمات تامين اجتماعی ترکيه، امکان به ھمراه آوردن
اعضای خانواده، انجام کار ضمن تحصيل، افتتاح حساب و دریافت وام بانکی و … اشاره نمود.
بطور خلاصه می توان گفت که، روادید اقامت تحصيلی ترکيه توسط اداره مھاجرت ترکيه برای کليه دانشجویان خارجی پذیرفته شده از
دانشگاھھای ترکيه صادر می شود. اقامت تحصيلی ترکيه از نوع اقامت موقت یا اقامت کوتاه مدت بوده و مدت اعتبار آن نيز حداکثر 1
ساله می باشد. از شرایط دیگر اقامت تحصيلی ترکيه امکان تمدید آن برای مدت زمان مشابه می باشد. موسسه حقوقی سفيران سروش
سعادت با کادری مجرب از کارشناسان و وکلای مھاجرتی، آماده راھنمائی کامل ھموطنان در راستای مھاجرت تحصيلی به ترکيه می
باشد.