قوانین اقامت در ترکیه در سال 2020

اقامت ترکيه از طریق خرید ملک در سال 2020

اقامت ترکيه از طریق خرید ملک یکی از راھھای جذاب مھاجرتی پيش روی کارآفرینان و سرمایه گذاران ایرانی می باشد.اخذ اقامت کشور
ترکيه از طریق خرید ملک با سرمایه گذاری نامحدود امری امکانپذیر می باشد. بر طبق قانون جدید مھاجرتی ترکيه مصوب سال ، 2018
شھروندان خارجی صاحب ملک در ترکيه می توانند متقاضی دریافت اقامت ترکيه باشند. مدت اعتبار اقامت ترکيه از این طریق ) خرید ملک
– آپارتمان و .. ( در حدود 1سال می باشد و امکان تمدید این نوع اقامت برای متقاضيان وجود دارد.
از مزایای این روش اقامتی، امکان تبدیل اقامت موقت ترکيه به اقامت طولانی مدت پس از گذشت 8سال، اقامت ھمراه خانواده، بھره
مندی از خدمات رایگان دولتی، اخذ شماره مالياتی، افتتاح حساب بانکی در بانکھای ترکيه، انجام انواع مختلف سرمایه گذاری ھا بدون
محدودیت، مسافرت خارجی معاف از ویزا و نيز امکان اخذ تابعيت ترکيه و دریافت پاسپورت ترکيه پس از گذشت 5سال از انجام سرمایه
گذاری در بخش املاک ترکيه می باشد.
کارشناسان مھاجرتی موسسه حقوقی سفيران سروش سعادت به طور تخصصی بر روی موضوع اقامت ترکيه کار می کنند و در کل فرآیند
درخواست ویزای اقامت ترکيه از شروع تا پایان این فرآیند ھمراه شما خواھند بود. تيم کارشناسان اقامتی تا زمانی با شما کار خواھند کرد
که درخواست اقامت شما به نتيجه رسيده و شما روادید اقامتی یا پاسپورت ترکيه ای تان را اخذ نمائيد.
ویزای اقامت ترکيه و انواع آن
ویزای اقامت مجوز زندگی در ترکيه می باشد. متقاضيان اقامت ترکيه برای بيش از 90روز، متقاضيان معافيت ویزایی و نيز متقاضيان
تمدید اقامت ترکيه در واقع، 3دسته از افرادی می باشند که صلاحيت دریافت اقامت ترکيه را دارند. درحال حاضر، بيش از 189کشور در
جھان ممکن است جھت زندگی، کار، تحصيل و شروع کسب و کار ویزای اقامت ترکيه را درخواست دھند. درخواست اقامت ترکيه را می
توان به صورت آنلاین و یا از طریق سفارت ترکيه پيگيری نمود.
نوع ویزایی که با آن ویزا وارد ترکيه می شوید به کارکنان اداره مھاجرت ترکيه کمک می کند تا ھدف اقامتی شما را تعيين کنند، و نوع کارت
اقامتی مناسب با شرایط شما را صادر نمایند. بر این اساس، انواع روادید اقامتی ترکيه عبارتند از:
• ویزا اقامت توریستی،
• ویزا اقامت تحصيلی،
• ویزا اقامت خاتوادگی،
• ویزا اقامت تجاری،
• ویزا اقامت بشردوستانه،
• ویزا اقامت کاری در ترکيه و
• ویزا اقامت ترکيه از طریق خرید ملک.
امتيازات اقامت ترکيه
از امتيازات اقامت ترکيه این است که شھروندان خارجی دارنده کارت اقامتی ترکيه می توانند به تنھایی یا به ھمراه خانواده شان درترکيه
زندگی کنند، ازدواج بکنند، گواھينامه رانندگی ترکيه اخذ نمایند، جھت انجام امور تجاری شماره مالياتی اخذ نمایند، نسبت به افتتاح
حساب بانکی اقدام نمایند، املاک ترکيه خریداری کرده و در بازار سھام این کشور سرمایه گذاری نمایند، در مشاغل پردرآمد مشغول به کار

شوند و از ھمه مھمتر معاف از ویزا در داخل و خارج از خاک ترکيه مسافرت نمایند.
امکان بھره مندی کودکان زیر 18ساله از آموزش رایگان و خدمات پزشکی دولتی، اخذ روادید کار جھت بھره مندی از مزایای بازنشستگی
و تامين اجتماعی و تبدیل اقامت کوتاه مدت به روادید اقامت بلند مدت پس از گذشت 8سال از جمله امتيازات دیگر اقامت ترکيه محسوب
می شود. اطلاع از این امتيازات اقامتی ترکيه برای کليه متقاضيانی که قصد مھاجرت و زندگی به ترکيه را دارند، امری مھم تلقی می
شود.
شرایط و محدودیتھای خرید ملک در ترکيه
شما در ترکيه می توانيد املاکی مثل املاک مسکونی، اداری، زراعی و تجاری را خریداری نمائيد به شرط آنکه شما ملاحظات قانونی
را مدنظر قرار دھيد. در صورت خرید زمين ، شما درباره نوع ساختمان احداثی بر روی آن زمين، ملزم به استعلام از وزارت محيط زیست
و شھرنشينی در طی بازه زمانی 2ساله می باشيد. ثبت اسناد مالکيتتان پس از انجام عمليات خرید برعھده اداره ثبت املاک ترکيه می
باشد. برطبق قانون ترکيه، شھروندان خارجی در خرید املاک ترکيه ای دارای محدودیت ھای قانونی زیر می باشند:
• حداکثر ملک خریداری شده توسط یک شھروند خارجی در ترکيه می تواند تا 30ھکتار باشد،
• شھروندان خارجی مجاز به خرید املاک از نواحی ممنوعه نظامی و امنيتی نمی باشند و اجاره ملک در این نواحی نيز تنھا منوط به اخذ
مجوزھای خاص می باشد،
• اشخاص حقيقی خارجی می توانند تا %10از کل مساحت ناحيه یی که ملک خصوصی در آنجا واقع شده را خریداری نمایند،
• شرکت ھای حقوقی که مطابق قوانين کشورھای خودشان تاسيس شده ند، از محدودیت ھای فوق معاف می باشند.
شرایط اقامت ترکيه از طریق خرید ملک
بر طيق قانون ترکيه، در صورتی که شما ملکی در ترکيه خریداری نمائيد، می توانيد ویزای اقامت ترکيه را از این طریق اخذ نمائيد. بدین
ترتيب در صورت تمایل، شما می توانيد اقامت 1ساله خود را دریافت نموده و مقيم ترکيه شوید. از ویژگی ھای اقامت ترکيه از طریق
خرید ملک، امکان تمدید سالانه آن می باشد. از اختصاصات دیگر اقامت ترکيه این است که دولت ترکيه ھمچنين به شما اجازه اخذ پاسپورت
ترکيه را پس از 5سال اقامت فراھم می کند.
پس، شھروندان خارجی صاحب ملک در ترکيه می توانند با اخذ روادید اقامتی خود ھمچنين، اقامت تک تک اعضای خانواده را کسب نمایند.
از این طریق، امکانات زیادی به روی این شھروندان باز می شود از آن جمله می توان به امکان تحصيل رایگان فرزندان، کاریابی آسان در
ترکيه و نيز اخذ آسان روادید کار اشاره کرد.
شما می توانيد بدون ھيچ محدودیت قيمتی در معامله املاک، ویزای اقامتی خود را دریافت نمائيد. Tapuسند مالکيت ملک در ترکيه
می باشد که ویزای اقامت بر مبنای این سند برای شما صادر می شود. تا زمان اخذ اقامت دائمی، خریدار ملک می تواند ویزای اقامت
توریستی اخذ نماید که به مدت 3ماه معتبر می باشد. مدت زمان رسيدگی به درخواست اقامت ترکيه از طریق خرید ملک ممکن است
درحدود 2ماه طول بکشد.
مدارک لازم برای اخذ اقامت ترکيه
ھمانطوریکه اشاره شد، یکی از راھھای سریع مھاجرت به ترکيه و اخذ اقامت این کشور استفاده از شيوه دریافت اقامت ترکيه از طریق
خرید ملک می باشد. مدارک ضروری جھت صدور کارت اقامت ترکيه برای مالکان ملک در ترکيه به شرح زیر می باشد:

• اصل و کپی پاسپورت معتبر با اعتبار حداقل 6ماھه،
• 4قطعه عکس رنگی ،3.5×4.5
• فرم درخواست تکميل شده،
• صورت حساب بانکی موید تمکن مالی ) درحدود $ 500برای اقامت 1ماھه در آنتاليا و $ 1000برای مناطق دیگر ترکيه(،
• اصل و کپی سند مالکيت ملک در ترکيه )،(Tapu
• بيمه زلزله ملک،
• بيمه سلامت برای ھر عضو خانواده متقاضی،
• وضعيت خانوادگی کودکان ترجمه شده و تایيد شده توسط سفارت ترکيه در کشور مبدا.
ملاحظات قانونی اقامت از طریق خرید ملک
ماداميکه مالک ملک، صاحب مسکن یا زمين مذکور باشد، وی دارای حق تمدید اقامت خود برای یک دوره 1ساله دیگر می باشد. فرآیند
تمدید ویزای اقامت را می توان در ترکيه انجام داد. اقامت دائمی ترکيه ممکن است نه تنھا برای مالکان ملک صادر شود، بلکه ھمچنين
امکان دارد برای اعضای خانواده وی نيز صادر شود. لازم به ذکر است که وجود ویزای اقامت ترکيه به شما مجوز کار در کشور ترکيه را اعطا
نمی کند.
اخذ مشاوره ھای بھنگام از وکلای باتجربه موسسه حقوقی سفيران سروش سعادت که در زمينه کسب اقامت ترکيه از طریق خرید ملک
تخصص ویژه ای دارند، می تواند راھنمای خوبی برای شما باشد. به ھمين دليل ما توصيه می نمائيم که برای صرفه جویی در زمان و
ھزینه تان، پرونده مھاجرتی خود را در اختيار این کارشناسان قرار دھيد تا آنھا با ارزیابی اوليه از شرایط تان، بھترین گزینه مھاجرتی ممکن
را برایتان ارائه دھند.