قوانین اقامت در ترکیه در سال 2020

اخذ اقامت در ترکیه براساس تولد فرزند در سال 2020

در عصری به سر می بریم که به عصر ارتباطات معروف است ولی مهاجرت یکی از دغدغه های اصلی افراد متخصص و غیر متخصص را به خود تخصیص داده  که یکی از این راه ها اخذ اقامت از طریق تولد در
کشورھای توسعه یافته است .

در این میان به اخذ اقامت ترکيه از طریق تولد و قوانين آن  در سال
جاری نيز می پردازیم. قوانین مبنی بر اعطای تابعيت به دو صورت می باشد که بر اساس خون و خاک
می باشد .

ھر کدام از این موارد قوانين جداگانه ای دارد که در این مبحث توسط تيم شرکت کینگ آنتالیا  پرداخته می شود.
تفاوت اقامت و تابعيت
یکی از رایج ترین راه ھای اخذ تابعيت کشورھا از طریق تولد فرزند می باشد. ھمان طور که در بالا به آن اشاره داشتيم، سيستم اعطای
تابعيت بر دو مبنای اصل خاک و اصل خون می باشد. تابعيت از طریق خون بيشتر در باب کشورھایی صدق می کند که نظام civil law   را دارا می باشند. سيستم اعطای تابعيت از طریق خاک، درباب کشورھایی می باشد که مھاجر پذیر می باشند و سيستم
common law   دارا می باشند. اقامت به حالتی گفته می شود که شخص با مجوز اقامت رسمی مانند اقامت تحصيلی ، کاری،
سرمایه گذاری، ازدواج، پناھندگی و تولد به آن دست می یابد. البته ناگفته نماند افرادی که دارای مجوز اقامت باشند از یکسری حقوق
شھروندی برخوردار نخواھند بود که می توان به حق رای و کار در مشاغل خاص اشاره نمود.
اخذ اقامت ترکيه از طریق تولد
کشور ترکيه به اصل خون اھميت زیادی می دھد؛ نوزادان تازه متولد شده می توانند از ابتدای تولد تابعيت کشور ترکيه را اخذ نمایند. البته
ناگفته نماند مادامی که مادر یا پدر تبعه ترکيه باشند، این موضوع فارغ از محل تولد نوزاد می باشد. کشور ترکيه مفھوم تابعيت دوگانه را می
پذیرد و به خارجی ھا اجازه می دھد تا در شرایط خاص مانند ازدواج، تولد و قصد زندگی دائمی در ترکيه شھروند شوند. با توجه به شرایط
جدید در مورد تابعيت کشور ترکيه، کودک متولد در کشور ترکيه از والدین خارجی در صورتی که نتواند تابعيت کشور والدین خود را به دست
آورد، می تواند تابعيت ترکيه را دریافت نماید.
ثبت نام نوزاد تازه متولد شده در ھر سفارتخانه یا کنسولگری شرایط مختلف خود را دارد؛ مھاجران ترکيه برای ثبت نام در شناسنامه و
گذرنامه که دارای ھزینه ھای مربوط به پردازش است، باید به کنسولگری یا سفارتخانه مربوطه خود مراجعه کنند. پس از صدور گذرنامه و
شناسنامه، والدین برای تکميل فرم ھا و پرداخت ھزینه ھای لازم، باید در دفتر مرکزی پليس منطقه درخواست مجوز اقامت دھند. با این
حال، کودکی که از بدو تولد تابعيت ترکيه را بدست می آورد، باید در اداره آمار حياتی )نوفوس مودورلوگو( ثبت شود.
داشتن بيمه درمانی بين المللی در کشور ترکيه حائز اھميت است و ھزینه ھایی مانند زایمان در یک بيمارستان خصوصی را که گران است،
تأمين می کند. معمولاً نوزادانی که به برنامه درمانی والدین اضافه شده اند تنھا 30روز تحت پوشش ھستند. ھزینه ھای زایمان در کشور
ترکيه بدین صورت می باشد:
آیتمھزینه به $ )دلار(بيمارستان دولتی1.000بيمارستان خصوصی 2.309الی 2.638
اقامت فرزند در کشور ترکيه از طریق تولد
پایه و مبنای اخذ اقامت ترکيه از طریق تولد برای کودکانی که به تازگی متولد شده اند، از موارد قانونی مختص به خود پيروی می کند.
والدین پس از تولد فرزند می بایست وضعيت اقامت خود را مشخص کنند زیرا در غير این صورت اقامت آن ھا غير قانونی تلقی می شود.
کارت تولد در کشور ترکيه به ھمراه نامه ابوت پدر و احراز نامه مادر صادر می گردد و به مدت 6ماه از تاریخ تولد فرزند به وی اعطا می شود؛
این کارت برای والدینی که تمایل به خروج از کشور ترکيه را دارند، حکم روادید را دارد. تا قبل از پایان این دوره 6ماه می بایست وضعيت
اقامت فرزند به صورت کامل مشخص گردد.
ثبت تولد در کشور ترکيه
زایمان ھایی که در کشور ترکيه اتفاق می افتد باید به ادارات جمعيت و ثبت احوال استان ھا اطلاع داده شود؛ این شامل کودکانی است
که در خارج از ازدواج متولد شده نيز می باشد. اطلاع رسانی توسط مادر، پدر یا سرپرست قانونی کودک انجام می شود. در غياب والدین
یا سرپرست قانونی، مادربزرگ، پدربزرگ، خواھر و برادر بزرگسال یا سایر افراد ھمراه کودک باید به ادارات جمعيت و ثبت احوال اطلاع
دھند. مطابق قانون ترکيه، لازم است ظرف 30روز به اداره ھای جمعيت و ثبت احوال اطلاع داده شود، اگر اطلاع رسانی طی 30روز
انجام شود، ھيچ ھزینه ای دریافت نمی شود.
مدارک ثبت نام و دریافت اقامت ترکيه از طریق تولد
مدارکی که در باب ثبت نام و اخذ اقامت ترکيه از طریق تولد حائز اھميت است، می توان به موارد زیر اشاره داشت:
✓ مجوز اقامت والدین
✓ اسناد ھویتی والدین
✓ گواھی ازدواج والدین
✓ گواھی تولد
تابعيت و اقامت ترکيه از طریق تولد
در صورتی که فرزندی مطابق با قوانين زیر به دنيا آمده باشد، می تواند تابعيت کشور ترکيه را اخذ کند.
• مطابق با قانون شھروندی کشور ترکيه، فرزندی که از پدر یا مادر ترک متولد شود.
• فرزندی که از مادر تبعه ترک و پدر خارجی متولد شده باشد و خارج از مبنای ازدواج رسمی به دنيا آمده باشد.
• فرزندی که از پدر تبعه ترک و مادر خارجی متولد شده باشد و خارج از مبنای ازدواج رسمی به دنيا آمده باشد
در صورتی که مادر، فرزند خود را در کشور ترکيه به دنيا آورد، فرزند وی مقيم کشور ترکيه خواھد شد و به مدت 6ماه به فرزند مجوز اقامت
اعطا می گردد ولی پس از سن 18سالگی به وی تابعيت کشور ترکيه اعطا نمی شود. در مجموع می توان گفت اقامت از طریق تولد فرزند
در ترکيه نه تنھا برای فرزند بلکه برای والدین نيز مقدور نخواھد بود و نمی تواند جز گزینه ھای این روزه والدین در خصوص اعطای پاسپورت
گردد. اخذ تابعيت از طریق تولد بيش تر در کشورھای توسعه یافته و انگليسی زبان می باشد که می توان به تولد فرزند در کشور کانادا و
برزیل نيز اشاره نمود.